• รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการ

20-Sep-19

 

Applied
 • รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการ

20-Sep-19

 

Applied
 • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
 • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
 • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT

20-Sep-19

 

Applied
 • จัดทำ Test Scenario, Test Case, Test Data, ...
 • ทำการทดสอบระบบงานตาม Test matrix และ Test scenario
 • ควบคุมคุณภาพเพื่อให้สามารถมั่นใจในคุณภาพของระบบงาน

20-Sep-19

 

Applied
 • รับแจ้งปัญหา และบันทึกปัญหาในโปรแกรมที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษา ข้อมูลการใช้งาน และแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

20-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • IT Support
 • แก้ไขปัญหาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

20-Sep-19

 

Applied
 • หาลูกค้ารายใหม่ (น้ำมันเครื่อง) ตามเป้าหมาย
 • บริหารลูกค้าปัจจุบัน เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (มีรถยนต์ให้)

20-Sep-19

 

Applied
 • Identify and provide solutions for technical infra
 • Maintains, monitors, and supports the infra
 • Monitor, config and tuning SAP system

20-Sep-19

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ
 • จัดเตรียมเอกสารของโครงการพัฒนาระบบงานทาง IT
 • บริหารงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

20-Sep-19

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

20-Sep-19

 

Applied
 • สอบทานความถูกต้อง ของผู้ใช้งาน และการกำหนดสิทธิใช้
 • ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัยIT
 • อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยIT

20-Sep-19

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

20-Sep-19

 

Applied
 • เก็บรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริง เพื่อปรับปรุง
 • ออกแบบกระบวนการใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เขียน Workflow Process และเขียน Policy ได้

20-Sep-19

 

Applied
 • วิศวกรรมก่อสร้าง
 • บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม งานก่อสร้าง

20-Sep-19

 

Applied
 • ประสานงานกับ SA, BA เพื่อทำความเข้าใจก่อนพัฒนาระบบ
 • พัฒนาโปรแกรม
 • ทดสอบระบบ Unit Test

20-Sep-19

 

Applied
 • บริหารจัดการทีมประกันคุณภาพ
 • จัดเตรียมและจัดทำ Master Test Plan Test Scenario
 • ควบคุมการทดสอบระบบที่มีผลกระทบภายในกลุ่มระบบงาน

20-Sep-19

 

Applied
 • Programmer
 • Analyst
 • มีประสบการณ์ Implementation Retail, Minimart, CVS

20-Sep-19

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ ภาษา .Net
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

20-Sep-19

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ภาษา Java-Web Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

20-Sep-19

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงาน Mobile Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User

20-Sep-19

 

Applied
 • Develop Program
 • สรุปความต้องการของ User จากการประชุม
 • ประสานงานและติดต่อสื่อสารกับ User

20-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • Excellent in Microsoft Word, Excel

19-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์3-5ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอสารสนเทศ และบทวิเคราะห์ของหน่วยงาน
 • จัดทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ

19-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1-3 ปี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Sep-19

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

18-Sep-19

 

Applied
 • Perform and manage team to compete audit project
 • Coaching team to complete audit project
 • Review working papers of audit team

18-Sep-19

 

Applied
 • Marketing Plan
 • Marketing Strategy
 • Product Development & Product Management

18-Sep-19

 

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • Supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

13-Sep-19

 

Applied
 • ประเมินการทำงานในระบบซัพพลายเชนทั้งระบบ
 • ริเริ่มและจัดทำแผนโครงการ พร้อมนำเสนอโครงการ
 • วิเคราะห์ปัญหา พร้อมวิธีการแก้ปัญหา

13-Sep-19

 

Applied