ptg energy public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 53 jobs at ptg energy public company limited
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • หาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ติดต่อประสานงานทั่วไป
  • Supply Chain Category Officer
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วางแผนการดำเนินโครงการ
  • ศึกษา วิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหา
  • สรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • สร้างการบริการลูกค้า
  • พัฒนาปรับปรุงช่องทางการบริการ
  • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้า
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ในการเปิดสาขา
  • จัดทำข้อมูลเพื่่อกำหนด Trade zone และ Location
  • เปรียบเทียบ Forecast & Actual Plan
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานบัญชี
  • จัดทำงบการเงิน ยื่นภาษี ภพ.30
  • จัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • การวางแผนและจัดทำกลยุทธ์การตลาด
  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และตลาด
  • การพัฒนาและบริหารแบรนด์ และภาพลักษณ์องค์กร
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ออกแบบ และคำนวณโครงสร้างตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นตัวแทนฝ่ายในการเข้าประชุม และนำเสนองานที่เกี่ย
  • บริหารงานออกแบบตามงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ
  Next