ptg energy public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 36 jobs at ptg energy public company limited
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ดูแล ทบทวน เอกสารสัญญา กรมธรรม์
  • ติดตาม การแจ้งเคลม
  • ประสานงานกับบริษัทประกันภัย
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo

  IT Risk Management

  PTG Energy Public Company Limited
  Huaykwang
  • พัฒนาเครื่องมือ การบริหารจัดการความเสี่ยง
  • วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามผล ความเสี่ยง
  • พัฒนาและปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • หาข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่
  • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • นำเสนอแผนกกลยุทธ์งานจัดซื้อ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • จัดซื้อสินค้า สำหรับร้าน Mini-mart
  • บริหารสินค้าคงคลัง
  • บริหารต้นทุน
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Others
  • BOQ - ไฟฟ้า
  • ตรวจสอบ และคิดปริมาณไฟฟ้า ที่ใช้ในการก่อสร้าง
  • ควบคุมแบบแปลนการก่อสร้างของบริษัท
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo

  Civil Engineer / วิศวกรโยธา

  PTG Energy Public Company Limited
  Others
  • วิศวกรรมก่อสร้าง
  • บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
  • วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม งานก่อสร้าง
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo

  Programmer (รับจำนวนมาก!!!)

  PTG Energy Public Company Limited
  Huaykwang
  • สามารถเขียนภาษโปรแกรม C#.Net หรือ Java
  • มีความรู้และเคยใช้ฐานข้อมูล MSSQL หรือ Oracle
  • สามารถเขียน Web Service และใช้งาน SOAP
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
  • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
  • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT
  Next