• สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
  • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?