pruksa real estate public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs at pruksa real estate public company limited
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • มีประสบการณ์งานบริษัทอสังหาริมทรัพย์
  • มีประสบการณ์ด้านงานเลขาที่ประชุม
  • สามารถใช้ โปแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Financial & Budgeting Engineer

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Phayathai
  • ประสบการณ์ด้านการเงิน, บริหารงานก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบประมาณ
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงินหรือบริหารความเสี่ยง
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Marketing Officer (Condo)

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Phayathai
  • มีประสบการณ์งานด้านการตลาดของอสังหาริมทรัพย์
  • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์การตลาดอสังหาฯ ด้าน Condominium
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Product Development Specialist (Condominium)

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Phayathai
  • At least 7 years working experience
  • พัฒนาโครงการที่พักอาศัย ประเภท คอนโดเนียม
  • ปริญญาตรึขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์