• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี

01-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • Economic
  • Finance
  • Accounting

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?