prime road group co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs at prime road group co ltd
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • เลขานุการบริษัท,ประสานงานตลาดหลักทรัพย์,SET, กลต
  • ระเบียบตลาดหลักทรัพย์,One Report,นักลงทุนสัมพันธ์
  • Corporate File,ประสานงานผู้ถือหุ้น,เอกสารการประชุม
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • จัดทำและดูแลบัญีของบริษัทในเครือ-ต่างประเทศ
  • การบันทึกบัญชีทั้งระบบ
  • ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามมาตรฐาน
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  JatuchakTHB 20K - 29,999 /month
  • Cash Management
  • รับผิดชอบรายงานทางการเงิน
  • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  JatuchakTHB 25K - 44,999 /month
  • Perform ad hoc analysis
  • Involvement in asset management processes
  • Participate in the budgeting, forecasting,