• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิกส์
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ดี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

20-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม

20-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความรู้และประสบการณ์ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?