• เพศหญิง อายยุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี บัญชี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใชโปรแกรม Express,Excel ได้เป็นอย่างดี

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?