ppm management co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs at ppm management co ltd
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีใบรับรองช่างไฟฟ้าระดับ 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสายช่าง(ปวช. หรือ ปวส.)
  • ประสบการณ์ในงานช่างประจำอาคารอย่างน้อย 1 ปี
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือการเงิน
  • ประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในด้านธุรการหรือบริหารจัดการอาคาร
  • มีความเป็นระบบระเบียบ และมีความคิดเชิงกลยุทธ์
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 16K - 25K /month
  • บริหารอาคาร
  • การเงินบัญชี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้