• ออกแบบผังบัญชีและกระบวนงานทางด้านบัญชี/การเงิน
  • มีประสบการณ์ทางด้านการวางระบบบัญชี/ERP
  • ออกแบบwork flow ที่ควรจะเป็นในด้านการเงิน การบัญชี

11-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?