perception studio
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs at perception studio
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 45K - 54,999 /month
  • ชำนาญบริหารงานตกแต่งภายใน ให้สำเร็จ มีคุณภาพ
  • รักในความงาม การบริหารการจัดการ ทำให้งานสำเร็จ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 35K - 54,999 /month
  • จบปริญญาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ เทียบเคียง
  • สามารถใช้ AutoCAD ในการเขียนแบบ และ Sketchup
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัสดุงานตกแต่งภายใน
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 25K - 34,999 /month
  • มีความรู้ในมาตราฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
  • มีประสบการณ์ด้านการจ่ายเงิน (Account Payable)
  • สามารถทำงานภายในเวลาที่กำหนดและทำงานเป็นทีม