people plus software co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at people plus software co ltd
  People Plus Software Co., Ltd.'s banner
  People Plus Software Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาดบริหารธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี ในการขาย Business Application
  • สามารถสื่อสารและ Present งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ