• เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
  • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

18-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?