pacific pipe public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs at pacific pipe public company limited
  Pacific Pipe Public Company Limited's banner
  Pacific Pipe Public Company Limited's logo
  PhrapradaengTHB 25K - 35K /month
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะการจัดการโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์ในงานด้านโลจิสติกส์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรอบคอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ