origin property public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs at origin property public company limited
  Origin Property Public Company Limited's logo

  Project Marketing (Senior - Officer)

  Origin Property Public Company Limited
  Bangna
  • วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป การตลาด, นิเทศศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้
  Origin Property Public Company Limited's logo
  BangnaTHB 20K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริการ งานประสานงาน งานเลขา ง
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ เช่น ญี่
  • สามารถติดตามผู้บริหารไปตามไซท์งานต่างๆ ได้