onsen retreat and spa group co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs at onsen retreat and spa group co ltd
  Onsen Retreat and Spa Group Co., Ltd.'s banner
  Onsen Retreat and Spa Group Co., Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 45K - 69,999 /month
  • รับผิดชอบการประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น Annual Repo
  • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • ดูแลการรายงานต่างๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย