• วุฒิปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์อาหาร)
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์การขายน้ำมันพืชให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

25-May-18

 

Applied
 • สาขาเคมี-ชีววิทยา / เทคโนโลยีการอาหา
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำมัน

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • สาขาเคมี สาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ควบคุมคุณภาพในระบบบำบัดน้ำเสีย(ไบโอแก๊ส)
 • สามารถวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • สาขาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรม CSR ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9000

25-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.