• บันทึกข้อมูล Order , นับ Stock สินค้า แพคสินค้า
 • มีความรับผิดชอบ คล่องแคล่ว
 • มี Service Mind

18-Jul-18

 

Applied
 • Minimum Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Good command of English and computer literacy
 • Co-work with the internal & external business

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารลูกหนี้ และจัดเก็บหนี้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว
 • สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการฝึกอบรมพนักงานและทำรายงานสรุปผลการอบรม
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนกำลังคน
 • จัดทำค่าเงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, และจัดสวัสดิการ
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา

17-Jul-18

 

Applied