• รับผิดชอบการวางแผนประสานงานในการทำกลยุทธ์การขาย
  • พัฒนากลยุทธ์ทางการขาย และกิจกรรมด้านการขาย
  • กำหนดแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงานอื่น

15-Jan-20

 

Applied
  • รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย
  • รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท

15-Jan-20

 

Applied
  • ขายและโอนตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานงานเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
  • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผล การขายสินค้า

10-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?