• Male or Famale age 22 - 27 years.
  • Bachelor's degree in Electrical Engineering or rel
  • Good of computer literacy [ MS Office , Auto CAD ]

22-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานการขาย 3-5 ปี

22-Aug-17

 

Applied
  • เพศชายอายุ 18 - 35 ปี (ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.