• จบ ป.ตรี สาขาการจัดการ/บริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • มีความสามารถในการออกแบบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะการในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดี

15-May-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • จบ ป.ตรี สาขาบัญชี,การเงินหรือบริหารธุรกิจ

15-May-18

 

Applied
 • ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

15-May-18

 

Applied
 • จบ ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถพูด,เข้าใจภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีพาหนะของตนเอง

11-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.