• รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างไซต์งาน
 • มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานโครงการให้เสร็จตามระยะเวลา

14-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา
 • ประสานกับผู้รับเหมา ควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

14-Aug-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่อง
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site งาน
 • ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ

14-Aug-17

 

Applied
 • ถอดแบบเพื่อประมาณราคาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไซต์งาน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.