• มีความเป็นผู้นำ
  • เคยทำงานสำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือ ตลาดหลักทรัพย์
  • สามารถวิเคราะห์รายการบัญชีได้และมีความรู้ด้านภาษี

29-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?