• อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ถึง 49 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้า

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปี

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • กลยุทธ์องค์กร
 • ทรัพยากรบุคคล

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาวิชา : กฎหมาย
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • สวทช.
 • นักวิเคราะห์, งานราชการ
 • วิเคราะห์โครงการวิจัย

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท ขึ้นไป
 • สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

12-Sep-19

 

Applied
 • นักวิเคราะห์
 • แผน, งบประมาณ,นโยบาย,กลยุทธ์
 • สวทช.

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาด้าน Programming
 • ร่วมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

12-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี -ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงานวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ออกแบบการทดลอง
 • วิเคราะห์ผลการทดลองภายใต้โครงการของห้องปฏิบัติการ

12-Sep-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • นักวิเคราะห์
 • สวทช.
 • งานราชการ

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied