• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้บางครั้ง

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ความรู้ด้านกฎหมายด้านอาคาร สถานที่
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์Excel, Word

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงินหรือบัญชี
  • มีความรู้ด้านบัญชีลูกหนี้ หรืองานการเงิน
  • ติดตามงานวางบิลและรับเงินของแต่ละบริษัทฯ

29-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?