• แนะนาข้อมูลโครงการให้ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
  • ให้บริการลูกค้าในการจองและทาสัญญาต่างๆ
  • ประสานงานระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงินได้

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
  • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
  • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.