muang thai life assurance
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 30 jobs at muang thai life assurance
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • จัดกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท
  • ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม,Event ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมต่าง
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สถิติ
  • มีประสบการณ์ด้านงานการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ออกเยี่ยมสาขาติดตามยอดขายประจำสาขา
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตร
  • สามารถขับรถยนต์ได้/เดินทางไปต่างจังหวัดได้
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วางแผน/ออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากร
  • ดูแลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑ์ ILP
  • ฝึกอบรมให้กับตัวแทนและผู้ขายในทุกช่องทาง