• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

12-Nov-18

 

Applied
  • สรรหาบุคคลากรตามแผนอัตรากำลังคนของบริษัท
  • ดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  • ช่วยกำหนดทิศทางและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมพนักงาน

12-Nov-18

 

Applied
  • จัดทำตารางนัดหมาย / เตือนนัดของผู้บริหาร
  • ประสานงาน/จัดตารางนัดหมาย /บันทึกจัดทำรายงานการประ
  • ติดต่อประประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?