modernform group public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs at modernform group public company limited
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo

  Sales Designer / Sales Interior Design

  Modernform Group Public Company Limited
  Suanluang
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบได้
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1-2 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ภาษาจีน พิจารณาเป็นพิเศษ
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • ประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ 2 ปี
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • เคยผ่านงานธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • สื่อสารภายในองค์กร
  • จัดทำเนื่อหาในการสื่อสารผ่านช่องทาง online,offline
  • จัดกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo

  Product Development

  Modernform Group Public Company Limited
  Suanluang
  • มีประสบการณ์งานด้านเฟอร์นิเจอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการออกแบบ
  • มีความเชี่ยวชาญ Microsoft Excel