• ประสบการณ์ 3 ปี ด้านงานเลขานุการบริษัท
 • ทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน
 • มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร และมีความคล่องแคล่ว

25-May-18

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีในงานด้าน บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์งานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
 • รวบรวมและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับธุรกิจและองค์กร

24-May-18

 

Applied
 • ติดตามข้อมูล
 • เอกสาร
 • ประสานงาน

24-May-18

 

Applied
 • Trade
 • ์Native Starch
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ตลาด

24-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.