• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

13-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • ขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?