• มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • ชอบพัฒนาตนเอง ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง รู้รอบด้าน
  • ทักษะด้าน Online Marketing อยู่ในระดับที่ดี

09-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?