• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเครื่องกล
  • พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

19-Sep-18

 

Applied
  • โบนัสประจำปี, ปรับค่าจ้างประจำปี
  • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง,ค่าอาหาร
  • รถรับ-ส่ง,ทุนการศึกษาบุตร

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?