manee mongkol import export co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs at manee mongkol import export co ltd
  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
  • 8 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารระบบคุณภาพ อาชีวอนามัย
  • ทำงานในเชิงกำกับ ดูแล ควบคุม ให้ปฏิบัติตามระบบ
  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, เคมี
  • 8 ปีขึ้นไป ในสายงานผลิตพลาสติก/ฟิล์ม
  • วิเคราะห์แผนการผลิต รายงานการผลิต
  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • ป็นตัวแทนของผู้บริหารในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ
  • จัดทำ Presentation ให้กับผู้บริหาร
  • กลั่นกรองเอกสาร รายงาน และอีเมล์ทุกฉบับก่อนนำเสนอ