mae ruay snack food factory co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs at mae ruay snack food factory co ltd
  Mae-Ruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s banner
  Mae-Ruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s logo
  Bangkhuntien
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • หากสามารถเป็นวิทยากรได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s banner
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s logo
  Bangkhuntien
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • มีประสบการณ์ Trade marketing และ Traditional trade