• วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รู้ในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์และภาษีอากร

3 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมห้องอาหารให้พร้อมบริการแก่แขก
 • บริการต้อนรับแขก รับรายการอาหารที่แขกสั่ง
 • บริการเสิร์ฟอาหารพร้อมทั้งดูแล

14-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ , การท่องเที่ยว
 • ประสบการณ์ทำงาน : 0 - 1 ปี
 • ทักษะในการให้บริการ , สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

14-Nov-18

 

Applied
 • ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์1-2 ปี ด้านการตรวจสอบภายใน

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ทำงานในงานสื่อสารองค์กร
 • มีทักษะในการเขียนแผนงานประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ VDO

14-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เป็นศูนย์การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าทั้งชาวไทย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงาน : 0-1 ปีขึ้นไป

14-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์2-3 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาติดต่อประนีประนอมกับลูกค้า

14-Nov-18

 

Applied
 • มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถนำเสนอในที่ประชุมได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

13-Nov-18

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่ง
 • Display
 • ตกแต่ง

12-Nov-18

 

Applied
 • Recruitment, สรรหาและว่าจ้าง
 • Sourcing, หาช่องทางการสรรหาใหม่ๆ, ประสานงาน Agency
 • บริหารงานสรรหาและว่าจ้าง, ปรับปรุงกระบวนการสรรหาฯ

10-Nov-18

 

Applied