• Recruitment, สรรหาและว่าจ้าง
 • Sourcing, หาช่องทางการสรรหาใหม่ๆ, ประสานงาน Agency
 • บริหารงานสรรหาและว่าจ้าง, ปรับปรุงกระบวนการสรรหาฯ

19-Sep-18

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาโทสาขาทรัพยากรบุคคล หรือเทียบเท่า
 • ประสบกาณ์ด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างน้อย 10 ปี
 • การประสานงาน,การบริหารโครงการ,การคิดเชิงกลยุทธ์

18-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดของกลุ่มธุรกิจRetail
 • มีความรู้ด้านการบริหารงานด้านการตลาด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถPresentได้

14-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การจัดทำเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • หากใช้ระบบ People Soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

14-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?