• ดูแลผู้รับเหมาติดตั้งและพนักงานติดตั้งของบริษัท
  • ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

23-May-18

 

Applied
  • ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
  • วางแผนเพื่อลดอุบัติเหตุ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.