• มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์การควบคุมการผลิตในระบบโรงงานอุตสาหกรรม

14-Jul-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ประสบการณ์งานด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต 3 ปี
  • มีความรู้ด้านงานอุตสาหกรรมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?