liquid purification engineering international co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at liquid purification engineering international co ltd
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s banner
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 35K - 89,999 /month
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ WATER System
  • สำรวจหน้างาน อ่านแบบสเก็ตแบบและจัดทำรายการอุปกรณ์
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s banner
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 89,999 /month
  • งานท้าทายความสามารถ
  • พี่ๆทุกท่านยินดีสอนงานให้ความรู้
  • บรรยากาศในการทำงานมีความเป็นกันเองสูง