• Bachelor's Degree or higher in Marketing
 • 7-10 years of working experience in marketing
 • Excellent command of English

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานจัดซื้อต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
 • ทัศนคติดี คิดบวก

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years in Key Account of Modern Trade
 • Bachelor’s Degree or higher in BA, Marketing
 • Have own car and driving license

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการควบคุมการติดตั้งงานเครื่องกล
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ วิศวะ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ดูแลระบบงานบัญชีและการเงิน และตรวจสอบเอกสารการ
 • ประสบการณ์งานบัญชีในระดับบังคับบัญชา 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำบัญชี BOI มีความรู้เขตการค้าเสรี

15-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Food Science, BA
 • 2years in Foodservice field
 • Be able to drive a car and have owner car for work

15-Mar-19

Salary negotiable

Applied