• สัญชาติไทย เก่งภาษาจีน
  • ไม่จำกัดเพศ
  • มีความรับผิดชอบ อดทน smile มี Service Mind

18-Aug-17

 

Applied
  • เก่งภาษาอังกฤษ เก่งภาษาจีน มีบัตรมัคคุเทศก์
  • ไม่จำกัดเพศ รักการเป็น TOUR GUIDE
  • รีบผิดชอบ อดทน smile

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.