• ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด, จัดกิจกรรมตลาด
 • วางแผนดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ติดตามกลยุทธ์ของแต่ละสาขา

19-Aug-17

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • งานจัดประชุมคณะกรรมการ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 • งานทะเบียนกรรมการ งานทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • จัดทำรายงานประจำปี รายงานข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร

17-Aug-17

 

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead Development,product
 • Monitor competitors product
 • Strategic

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.