land and houses bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs at land and houses bank public company limited
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Big Corp.)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  • มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจขนาดใหญ่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Senior Compliance Officer / Manager Level

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการเงิน ธนาคารพาณิชย์
  • กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
  • สื่อสารหลักเกณฑ์ทางการภายในองค์กร
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการพิจารณาสินเชื่อรายย่อย
  • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • Being business partner assisting business leaders
  • credit risk portfolio, risk measurement,
  • Setting policy,loan,investment portfolio&segment
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  VP - Company Secretary

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • รับผิดชอบการประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น Annual Report
  • โอกาสเรียนรู้และปฏิบัติงานใกล้ชิดคณะกรรมการธนาคาร
  • อุ่นใจด้วยนโยบาย Work From Home และ Flexi Hour
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อบ้าน
  • เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  • ผู้จัดการแผนกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager SME

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า SME
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ