l hardware services co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs at l hardware services co ltd
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s banner
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s logo

  IT Support

  RAMA PRODUCTION CO., LTD.
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ด้านความเข้าใจด้าน Hardware และ Software
  • มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขการใช้งานในระบบ IT 2 ปี