• กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายในหมวดท่องเที่ยว
 • สร้างความแตกต่างให้กับบัตร / Loyalty Program
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างน้อย 5 ปี

19-Sep-19

 

Applied
 • Experience in analytics & modelling domain
 • Credit risk modelling, PD, EAD, LGD Models
 • Devekoping SAS Tools and Automated SAS Projects

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • experience in website development / online service
 • understanding of online digital platform concepts
 • Solid knowledge of website analytical tools

16-Sep-19

 

Applied
 • experience in digital marketing and communication
 • Insight gathering and data analytical skill
 • Advance Excel and Microsoft Office

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 10 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตร
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
 • หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์

16-Sep-19

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Contact Center
 • วางแผนการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการ
 • บริหารการตรวจสอบคุณภาพบริการของ Contact Center

16-Sep-19

 

Applied
 • จัดหาสิทธิประโยชน์จากร้านค้าในหมวดโรงพยาบาล
 • กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี

12-Sep-19

 

Applied