• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบริการและงานขาย
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบริหาร Contact Center อย่างน้อย 8 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการทำธุรกรรม Online, E-Commerce

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การโฆษณา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขาย
 • เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์สนใจหาความรู้ใหม่ๆ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตบัตรและร้านค้า
 • กำหนด RCSA, วางแผนและกำหนด Action Plan
 • ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป ทักษะในการบริหารทีม

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

16-Aug-17

 

Applied
 • Develop models, credit risk, Modeling programs
 • Data Mining, Model Risk Management,
 • credit risk, predictive modeling, Statistics

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำและตรวจข้อมูลหรือเอกสารทางบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

15-Aug-17

 

Applied
 • Digital, Technology, MIS, Marketing, Business
 • website and online service platform
 • online digital platform concepts and up-to-date

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • E-commerce, Digital Wallet, Digital Payment
 • LinePay, Airpay, Alipay, True Money, Paypal, WePay
 • Authorization

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สายการบิน
 • มีความรู้ด้านการตลาด ธุรกิจการเงิน และบัตรเครดิต

12-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Statistics
 • At least 7-10 years of work experience
 • Have ability to use analysis/statistical tools.

11-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ,นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย การสื่อสาร
 • ทักษะวิเคราะห์ คำนวณ เจรจาต่อรอง และการนำเสนองาน

11-Aug-17

 

Applied
 • บริการข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน, ปฏิบัติงานเป็นกะได้

10-Aug-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Understanding in Customer Relationship Management
 • Customer Experience, financial services, economics
 • Strong analytical skills, Ability to multi-task

10-Aug-17

 

Applied
 • Call Center, English Skill, Contact Center
 • Bachelor's Degree or higher in any fields
 • Excellent servicing and communication

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.