• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีความรู้ด้านติดตาม ควบคุม และประเมินความเสี่ยง

10-Oct-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?