• บริการลูกค้าเสิร์ฟอาหาร
 • งานเดินอาหาร ( Runner )
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารหรือการทำอาหารจะรับพิจารณา

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ด้านการเงิน - การบัญชี ขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 -35 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวสขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ PR

16-Aug-17

 

Applied
 • บริการลูกค้า เสริฟอาหาร
 • เพศชาย
 • ม.6-ปวส.

16-Aug-17

 

Applied
 • บริการลูกค้า เสริฟอาหาร
 • เพศหญิง
 • ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ปวสขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ร้านอาหารหรือการทำอาหาร

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดอายุ

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.