• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความเข้าใจเรื่อง ภาษีอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปิดงบได้ สามารถรับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
  • งานบัญชี การเงิน
  • Finance officer
  • Accounting /Finance

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?