• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานด้านการบริการ
 • จัดส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับเจ้าของห้องชุด
 • ดูแล ตรวจสอบการรักษาความสะอาด

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 • ควบคุมงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • ทำงานเป็นกะได้

13-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • ทำงานเป็นกะได้

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้

13-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

13-Dec-18

 

Applied